1. ബത്ത

  1. നാ.
  2. അലവൻസ്, പടി, ക്ഷാമബത്ത, ദിവസബത്ത
 2. ഭത്ത

  1. നാ.
  2. ബത്ത (ശമ്പളത്തിനുപുറമേ കിട്ടുന്ന പടിയും മറ്റും)
 3. കപാലഭാന്തി, -ഭാതി, -ഭാടി

  1. നാ.
  2. ഹഠയോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആറു വിധമുള്ളതിൽ ഒന്ന്
 4. ബാത്ത്

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കോഴി, പാത്ത
 5. ബാധ

  1. നാ.
  2. രോഗം
  3. ഉപദ്രവം
  4. ആപത്ത്
  5. തടവ്
  6. വിരോധം
  7. കേട്
  8. ദുർദേവത
  9. ദുഃഖം
  10. റദ്ദാക്കൽ
 6. ബത

  1. വ്യാ.
  2. കഷ്ടം, ഹാ (സന്തോഷം, ഖേദം വിസ്മയം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാനും വാക്യാലങ്കാരമായും പ്രയോഗം)
 7. ഭിത്ത്

  1. വി. പദാന്ത്യ.
  2. പിളർക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഃ അശ്മഭിത്ത് = കല്ലുവെട്ടുകാരൻ
 8. ഭിദ

  1. നാ.
  2. കൊത്തമല്ലി
  3. ഭേദം, പിളർപ്പ്
  4. വ്യത്യാസം, ഭേദം
 9. ഭീത1

  1. വി.
  2. ആപത്തിൽപ്പെട്ട
  3. ഭയപ്പെട്ട, ഭയശാലിയായ
 10. ഭീത2

  1. നാ.
  2. ഭയന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക