1. ധാരം

  1. നാ.
  2. കടം
  3. അതിര്
  4. മഴവെള്ളം
  5. ആലിപ്പഴം
  6. ഒരുതരം കല്ല്
  7. താണസ്ഥലം
  8. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പെരുമഴ
 2. കമണ്ഡലുതരു, -ധരം

  1. നാ.
  2. ഇത്തിയാൽ
 3. കള്ളത്തം, -തരം

  1. നാ.
  2. കള്ളംകാണിക്കുന്നസ്വഭാവം, കള്ളം, കള്ളപ്രവൃത്തി, വഞ്ചന, ചതി
 4. കിണ്ടത്തം, -ത്തരം

  1. നാ.
  2. ചതി, കിണ്ടാട്ടം
  3. അബദ്ധം
 5. ദ്രാം

  1. നാ.
  2. ഒരു ദ്രാവക അളവ്
 6. ദരം1

  1. അവ്യ.
  2. കുറച്ച്, അൽപം
 7. ക്ഷോണീധരം, -ധ്രം

  1. നാ.
  2. പർവതം
 8. തരം1

  1. നാ.
  2. ആനുകൂല്യം
  3. കൈപ്പിടി
  4. ലാഭം
  5. കൂട്ടം
  6. അവസരം, സൗകര്യം
  7. വരി
  8. ഇനം, ജാതി
  9. ഗുണം, വലിപ്പം
  10. തുല്യത, യോജിപ്പ്
  11. മാറ്റം
  12. പ്രാവശ്യം
  13. ലക്ഷണം, സ്വഭാവം
  14. മേചിലോലയുടെ വരി
  15. ക്ലാസ്സ് (പ്ര.) തരംകെടുക = 1. വിഷമിക്കുക, കഷ്റ്റപ്പെടുക
  16. ചീത്തയാവുക, ഗുണം നശിക്കുക, തരം തിരിക്ക
 9. തരം2

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. കടത്തുകൂലി
  4. കടത്ത്
  5. കടത്തുവഞ്ചി
  6. വീഥി
 10. തരം3

  1. നാ.
  2. സാമാന്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടുതൽ എന്ന അർത്ഥം കാണിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയം. ഉദാ: കഷ്ടതരം = കൂടുതൽ കഷ്ടമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക