1. പറ്റ്

  1. നാ.
  2. വയൽ
  3. സ്നേഹം
  4. ആഗ്രഹം
  5. ബന്ധു
  6. മൂർച്ച
  7. വർധന
  8. കൂട്ടം
  9. സഹായം
  10. കാര്യം
  11. ഒട്ടൽ, ചേർച്ച, ചേർന്നിരിപ്പ്
  12. കൊള്ളൽ, വാങ്ങൽ, വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വിലയായി കണക്കിൽകൊള്ളിച്ച തുക
  13. മുഖപരിചയം
  14. ലഹരിപിടുത്തം
  15. വറ്റ് (ചോറ്)
  16. കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഉപകരണം (ബട്ടൺ, കൊടിൽ)
 2. പിട്ട്1, പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം
  3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്
 3. കരുപ്പുകട്ടി, -പ്പട്ടി, -പ്പെട്ടി, -പ്പോട്ടി

  1. നാ.
  2. കരുപ്പുകട്ടി
 4. പട3

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. സൈന്യം
  4. കൂട്ടം
  5. വഴക്ക്
  6. കൽത്തളം
  7. ആയുധം. (പ്ര.) പടകൂടുക = യുദ്ധം ചെയ്യുക. പടപ്പുറപ്പാട് = യുദ്ധസന്നാഹം. "പടപേടിച്ചു പന്തളത്തുചെന്നപ്പോൾ പന്തവും കൊളുത്തി പട" (പഴ.)
 5. പാറ്റ2

  1. നാ.
  2. കൊന്നമരം, തൊത്ത്
 6. പാട2

  1. നാ.
  2. ഒരു വള്ളിച്ചെടി, പാടവള്ളി
 7. പറ്റ

  1. അവ്യ.
  2. പൂർണമായി
  3. എല്ലാംചേർത്ത്
  4. ചേർന്നിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
 8. പാട്1

  1. നാ.
  2. അടയാളം
  3. പങ്ക്
  4. അസ്തമയം
  5. വാസസ്ഥലം
  6. സംഭവം
  7. കേട്
  8. കടമ
  9. അവസ്ഥ, നില
  10. തഴമ്പ്
  11. ചൊർ
  12. ദുഃഖം, വിഷമം. ഉദാഃ പാടുപെടുക, പാടും ദുരിതവും
  13. സ്വാധീനം
  14. വശം, സ്ഥലം, ഭാഗം
  15. ജോലി, അധ്വാനം
  16. സാധ്യത
  17. അവസരം, തവണ
  18. പ്രാപ്തി, കഴിവ്
  19. മര്യാദ, ആചാരം
  20. (ജ്യോ.) ഗ്രഹമൗഢ്യം
  21. സാധിക്കാവുന്നത്
 9. പാറ്റ1

  1. നാ.
  2. പറക്കുന്ന ഒരു പ്രാണി, കൂറ
 10. പട2

  1. -
  2. "പടയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക