1. പാട്1

  1. നാ.
  2. അടയാളം
  3. പങ്ക്
  4. അസ്തമയം
  5. വാസസ്ഥലം
  6. സംഭവം
  7. കേട്
  8. കടമ
  9. അവസ്ഥ, നില
  10. തഴമ്പ്
  11. ചൊർ
  12. ദുഃഖം, വിഷമം. ഉദാഃ പാടുപെടുക, പാടും ദുരിതവും
  13. സ്വാധീനം
  14. വശം, സ്ഥലം, ഭാഗം
  15. ജോലി, അധ്വാനം
  16. സാധ്യത
  17. അവസരം, തവണ
  18. പ്രാപ്തി, കഴിവ്
  19. മര്യാദ, ആചാരം
  20. (ജ്യോ.) ഗ്രഹമൗഢ്യം
  21. സാധിക്കാവുന്നത്
 2. പാട്2

  1. നാ.
  2. ഒരു സ്ഥാനപ്പേര്. ഉദാഃ തിരുമുൽപ്പാട്
 3. പിട്ട്1, പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം
  3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്
 4. കരുപ്പുകട്ടി, -പ്പട്ടി, -പ്പെട്ടി, -പ്പോട്ടി

  1. നാ.
  2. കരുപ്പുകട്ടി
 5. പട1

  1. നാ.
  2. പടച്ചചോറ്, നിവേദ്യച്ചോറ്
 6. പാട2

  1. നാ.
  2. ഒരു വള്ളിച്ചെടി, പാടവള്ളി
 7. പാറ്റ2

  1. നാ.
  2. കൊന്നമരം, തൊത്ത്
 8. പാറ്റ1

  1. നാ.
  2. പറക്കുന്ന ഒരു പ്രാണി, കൂറ
 9. പറ്റ

  1. അവ്യ.
  2. പൂർണമായി
  3. എല്ലാംചേർത്ത്
  4. ചേർന്നിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
 10. പട2

  1. -
  2. "പടയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക