1. പാട1

  1. നാ.
  2. ഊഷ്മാവുകുറയുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളുടെ മുകളിൽ നേർത്തതൊലിപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആവരണം. (ഉദാഃ പാലുകാച്ചിയതു തണുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്)
  3. നേർത്തതൊലി (ഉദാഃ ചക്കക്കുരുവിൻറെ തൊലി)
  4. മുളയുടെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായഭാഗത്തുള്ള നേർത്തതൊലി, മുളമ്പാട
  5. ജന്തുക്കളുടെ കുടലിനേയും മറ്റും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിൻറെ പാളി, നെയ്പ്പാട
  6. ശവമഞ്ച. (പ്ര.) പാടചൂടുക, -കൂടുക = ദ്രാവകങ്ങളുടെ (പ്രത്യേകിച്ചു കാച്ചിയ പാലിൻറെ) ഉപരിതലത്തിൽ പാടയുണ്ടാകുക
 2. പാട2

  1. നാ.
  2. ഒരു വള്ളിച്ചെടി, പാടവള്ളി
 3. പിട്ട്1, പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം
  3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്
 4. കരുപ്പുകട്ടി, -പ്പട്ടി, -പ്പെട്ടി, -പ്പോട്ടി

  1. നാ.
  2. കരുപ്പുകട്ടി
 5. പാറ്റ2

  1. നാ.
  2. കൊന്നമരം, തൊത്ത്
 6. പാഠ

  1. നാ.
  2. പാടക്കിഴങ്ങ്
 7. പട3

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. സൈന്യം
  4. കൂട്ടം
  5. വഴക്ക്
  6. കൽത്തളം
  7. ആയുധം. (പ്ര.) പടകൂടുക = യുദ്ധം ചെയ്യുക. പടപ്പുറപ്പാട് = യുദ്ധസന്നാഹം. "പടപേടിച്ചു പന്തളത്തുചെന്നപ്പോൾ പന്തവും കൊളുത്തി പട" (പഴ.)
 8. പാറ്റ1

  1. നാ.
  2. പറക്കുന്ന ഒരു പ്രാണി, കൂറ
 9. പറ്റ

  1. അവ്യ.
  2. പൂർണമായി
  3. എല്ലാംചേർത്ത്
  4. ചേർന്നിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
 10. പട2

  1. -
  2. "പടയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക