1. പാര1

  1. നാ.
  2. ഉപദ്രവം
  3. ഒരുതരം മത്സ്യം
  4. അറ്റംകൂർത്ത ഒരു ആയുധം (തേങ്ങപൊതിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗം)
  5. കോഞ്ഞാട്ട
  6. വഞ്ചന, വഞ്ചകൻ. (പ്ര.) പാരക്കോൽ
 2. ഉരൽപ്പുര, -പിര

  1. നാ.
  2. ഉരക്കളം
 3. പര2

  1. നാ.
  2. മായ
  1. വി.
  2. ശ്രഷ്ഠമായ
  1. നാ.
  2. പരാശക്തി
  1. വി.
  2. അധികമായ
  3. അന്യമായ
  4. പിന്നീടുള്ള
  5. അകലെയുള്ള
  6. (പദാന്തത്തിൽ) താത്പര്യമുള്ള
  1. നാ.
  2. ഉത്കൃഷ്ട
  3. നാലുവിധം ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് (ഇതു മൂലാധാരത്തിൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു)
  4. ജീവാത്മാവു കർമവിമുക്തി നേടി വാഴുന്ന അവസ്ഥ
  5. വേദവേദാംഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള വിദ്യ. താരത. അപര
 4. ചെമ്പൻ പറ

  1. നാ.
  2. ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരിനം വലിയ അളവുപാത്രം
 5. ചാപ്പറ, -പ്ര

  1. നാ.
  2. ഓലമേഞ്ഞ രണ്ടുതട്ടികൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരിനം കൂര (കൊപ്ര, മത്സ്യം, മലഞ്ചരക്കുകൾ മുതലായവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു)
 6. പ്ര

  1. ഉപ.
  2. നല്ലവണ്ണം, ഏറ്റവും
 7. പര1

  1. -
  2. "പരകുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 8. പാര്

  1. നാ.
  2. ബ്രാഹ്മണൻ
  3. വലിപ്പം
  4. പരന്നുകിടക്കുന്നത്, ലോകം
  5. കൽപ്രദേശം
 9. പാര2, പാരാ

  1. നാ.
  2. ഖണ്ഡിക
 10. കാഞ്ചീപുരം, -പുരി

  1. നാ.
  2. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു പട്ടണം. (പ്ര.) കാഞ്ചീപുരം ചേല, -പട്ട് = കാഞ്ചീപുരത്തു നയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പട്ടുവസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക