1. പറ4

  1. -
  2. "പറക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 2. പറ1

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രബിംബം
  3. ഉത്സവം
  4. വട്ടം
  5. ധാന്യങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും അളക്കാനുള്ള ഒരു തോത് (പത്ത് ഇടങ്ങഴി)
  6. പത്തിടങ്ങഴികൊള്ളുന്ന ഒരു അളവുപാത്രം
  7. ഒരു വാദ്യം, പറയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ചർമവാദ്യം
  8. നെൽവയലുകളുടെ അളവു നിർണയിക്കുന്ന ഒരു തോത് (ഒരുപറ വിത്തു വിതയ്ക്കാവുന്ന വിസ്താരം. ഉദാഃ പത്തുപറക്കണ്ടം)
  9. ചൂണ്ടക്കോൽ. (പ്ര.) പറകൊട്ടിഅറിയിക്കുക, പറതട്ടി ഓതുക = ബാധ ഒഴിയാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗം. "പറ ഇടങ്ങഴിയിൽ പോകുമോ?" (പഴ.)
 3. പറ2

  1. വി.
  2. പറയജാതിയെ സംബന്ധിച്ച
  3. മോശപ്പെട്ട, താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള
 4. പറ3

  1. -
  2. "പറയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 5. പാർ

  1. നാ.
  2. ഭൂമി (പരന്നുകിടക്കുന്നത്). പാർത്തലം = ഭൂതലം
 6. പാറ

  1. നാ.
  2. ഉറപ്പുള്ള കല്ല്, വലിയ കല്ല്
  3. ചെറിയ തിട്ട
  4. വെളാരങ്കല്ല്
 7. കപ്പാരിക്കുക (പോർ.)

  1. ക്രി.
  2. മൃഗത്തിൻറെ വൃഷണം ഉടയ്ക്കുക, ഉടയെടുക്കുക
 8. പാറ്1

  1. -
  2. "പാറുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 9. പാറ്2

  1. നാ.
  2. പറക്കൽ
  3. പരുന്ത്
  4. ചെറിയ തോണി, ഓടിവളം
 10. പുറ1

  1. വി.
  2. പുറഏയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക