1. പാഴ്

  1. നാ.
  2. നഷ്ടം
  3. കുറ്റം
  4. കേട്
  5. ഇട
  1. വി.
  2. വെറുതെയായ, ഉപകാരമില്ലാത്ത
  3. തരിശായ
  1. നാ.
  2. പഴുത്, തരിശ്
  3. വ്യർഥത
 2. പഴ

  1. വി.
  2. കൊള്ളരുതാത്ത
  3. പഴയ
 3. പഴു1

  1. നാ.
  2. പിശാച്
  3. ചട്ടം
  4. വാരിയെല്ല്
 4. പഴു2

  1. -
  2. "പഴുക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 5. പഴേ

  1. അവ്യ.
  2. പഴയ
 6. പാഴി1

  1. നാ.
  2. ആഴി
  3. പരപ്പ്
  4. ശൂന്യത, തരിശ്
 7. പാഴി2

  1. നാ.
  2. മൊഴി, ചൊല്ല്
 8. പാഴി3

  1. നാ.
  2. കുളം
  3. കൃഷിസ്ഥലം
  4. ശത്രുരാജ്യം
  5. എലിമാളം
 9. പാഴി4

  1. നാ.
  2. സന്ന്യാസാശ്രമം, ക്ഷേത്രം
 10. പാഴി5

  1. നാ.
  2. വീൺവാക്ക്
  3. വേനൽക്കാഅത്തെ ഇടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക