1. പീർ3

  1. നാ.
  2. വലുപ്പം
 2. പീർ2

  1. നാ. ഇസ്ലാം.
  2. മുഹമ്മദീയ സന്ന്യാസി
 3. പീർ1

  1. നാ.
  2. ഭയം
  3. വലുപ്പം
  4. മുലപ്പാൽ
  5. (കാമപീഡയാലുള്ള) വിളർച്ച
  6. പീരം, പീച്ചിൽ
 4. പീറ

  1. വി.
  2. കീറിയ
  3. ഗുണം കുറഞ്ഞ
 5. പിറ

  1. നാ.
  2. പിറന്നത്, പിറപ്പ്
  3. ബാലചന്ദ്രൻ, അമ്പിളിത്തെല്ല്
  4. ഒരു ആഭരണം (സ്ത്രീകൾ തലയിൽ അണിയുന്നത്). (പ്ര.) പിറകാണുക = കറുത്തവാവുകഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ കാണുക. പിറചൂടുന്നവൻ = ശിവൻ
 6. പാർ

  1. നാ.
  2. ഭൂമി (പരന്നുകിടക്കുന്നത്). പാർത്തലം = ഭൂതലം
 7. പാറ

  1. നാ.
  2. ഉറപ്പുള്ള കല്ല്, വലിയ കല്ല്
  3. ചെറിയ തിട്ട
  4. വെളാരങ്കല്ല്
 8. പാറ്1

  1. -
  2. "പാറുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 9. പാറ്2

  1. നാ.
  2. പറക്കൽ
  3. പരുന്ത്
  4. ചെറിയ തോണി, ഓടിവളം
 10. കപ്പാരിക്കുക (പോർ.)

  1. ക്രി.
  2. മൃഗത്തിൻറെ വൃഷണം ഉടയ്ക്കുക, ഉടയെടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക