1. ആറ്റ3

  1. നാ.
  2. ആറ്റക്കുരുവി
  3. സ്ത്രീകൾ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനെ വിളിക്കുന്ന പേര്
 2. ആറ്റ2

  1. വി.
  2. ഓമനയായ
 3. ആറ്റ1

  1. അവ്യ.
  2. വലുതായി, മുഴുവനുമായി, നിശ്ശേഷം
 4. അട4

  1. ധാതുരൂപം.
  2. ചുറ്റിത്തിരിയുക
 5. അട5

  1. നാ.
  2. ഒരു താളം, അട്ടതാളം
 6. അട6

  1. നാ.
  2. നാട്ടുബദാം
 7. അടാ

  1. ക്രി.
  2. അടുക്കുകയില്ല, യോജിക്കയില്ല
  3. ചെല്ലുകയില്ല
  4. ഒക്കുകയില്ല, സാധിക്കുകയില്ല
 8. ആറ്റ്

  1. -
  2. "ആറ്" എന്നതിൻറെ വിശേഷണരൂപം.
 9. അട2

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം, ഇലയട
 10. അട3

  1. നാ.
  2. വിളക്ക്
  3. പൂട്ട്, മൂടി, അടപ്പ്
  4. വിശ്രമം
  5. അഭയം
  6. വെറ്റില
  7. പിടക്കോഴി മുട്ടയിന്മേൽ പതിയിരിക്കുന്നത്
  8. മറ, (ഉദാ: കണ്ണട)
  9. ഈട്, പണയം
  10. തേനറക്കൂട്
  11. സാധനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന തട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക