1. ആട്

  1. നാ.
  2. കന്നുകാലികളെക്കാൾ ചെറിയതും അയവിറക്കുന്നതുമായ ഒരു നാൽക്കാലിമൃഗം, അജം. "ആടിനറിയുമോ അങ്ങാടിവാണിഭം?" (പഴ.). (പ്ര.) ആട്ടിൻതോലണിഞ്ഞചെന്നായ് = ശുദ്ധൻറെ ഭാവം കാണിക്കുന്ന ദുഷ്ടൻ
 2. അട2

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം, ഇലയട
 3. അട3

  1. നാ.
  2. വിളക്ക്
  3. പൂട്ട്, മൂടി, അടപ്പ്
  4. വിശ്രമം
  5. അഭയം
  6. വെറ്റില
  7. പിടക്കോഴി മുട്ടയിന്മേൽ പതിയിരിക്കുന്നത്
  8. മറ, (ഉദാ: കണ്ണട)
  9. ഈട്, പണയം
  10. തേനറക്കൂട്
  11. സാധനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന തട
 4. അട4

  1. ധാതുരൂപം.
  2. ചുറ്റിത്തിരിയുക
 5. അട5

  1. നാ.
  2. ഒരു താളം, അട്ടതാളം
 6. അട6

  1. നാ.
  2. നാട്ടുബദാം
 7. അടാ

  1. ക്രി.
  2. അടുക്കുകയില്ല, യോജിക്കയില്ല
  3. ചെല്ലുകയില്ല
  4. ഒക്കുകയില്ല, സാധിക്കുകയില്ല
 8. ആറ്റ്

  1. -
  2. "ആറ്" എന്നതിൻറെ വിശേഷണരൂപം.
 9. അറ്റ

  1. വി. ഭൂ.പേ.
  2. മുറിഞ്ഞ, പൊട്ടിയ, വേർപെട്ട
  3. അറുതിവന്ന, അവസാനിച്ച, മരിച്ച
  4. ഇല്ലാതായ, നഷ്ടപ്പെട്ട, വിട്ടുപോയ
  5. അന്യംനിന്ന
  6. ഒറ്റുവിലത്തേതായ, അവസാനത്തെ, അങ്ങേയറ്റത്തെ
  1. പ്ര.
  2. അറ്റകയ്യ് = കടശിക്കൈ, ഒടുവിലത്തെ പരീക്ഷണം. അറ്റകൈക്കു ഉപ്പിടാത്തവൻ = അതിദുഷ്ടൻ
  1. വി. ഭൂ.പേ.
  2. എതിരറ്റ, നേരറ്റ = തുല്യമില്ലാത്ത
 10. ആട1

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം
  3. പാൽപ്പാട
  4. (വിത്തിലെ) ബീജപത്രങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന നേരിയതൊലി
  5. തേനീച്ച തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന അറ, തേനറ, അട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക