1. ആസ്ഥ

  1. നാ.
  2. പ്രയത്നം
  3. ആലംബനം, ആശ്രയം
  4. ആഗ്രഹം, ശ്രദ്ധ, താത്പര്യം
  5. ആദരവ്
  6. ആസ്ഥാനമണ്ഡപം
  7. പ്രതീക്ഷ, വിശ്വാസം
 2. അസത്ത

  1. നാ.
  2. അഭാവം, ഇല്ലായ്മ
  3. ദുഷ്ടത
  4. അസത്യം
 3. അസ്ഥാ

  1. നാ. അവ്യ.
  2. പെട്ടെന്ന്
 4. അസത്ത്

  1. നാ.
  2. ഇല്ലാത്തത്, നേരല്ലാത്തത്, മായ
  3. ചീത്തയായത്, ദുഷിച്ചത്
  4. ചീത്തയാൾ, ദുഷ്ടൻ
 5. അസൂത

  1. നാ.
  2. പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൾ
 6. അസതി

  1. നാ.
  2. പതിവ്രതയല്ലാത്തവൾ
 7. അസ്ഥി

  1. നാ.
  2. എല്ല്, മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും ശരീരത്തിന് ഉറപ്പും ആകൃതിയും നൽകത്തക്കവണ്ണം മാംസത്തിൻറെ അകത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കടുപ്പമുള്ള പദാർഥം
  3. സപ്തധാതുക്കളിൽ ഒന്ന്
  4. അണ്ടി, കുരു
 8. ആസത്തി

  1. നാ.
  2. ചേർച്ച, സാമീപ്യം
  3. ലാഭം, മിച്ചം
 9. ആസിത

  1. വി.
  2. ഇരുന്ന
 10. ആസുതി

  1. നാ.
  2. വാറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക