1. പട1

  1. നാ.
  2. പടച്ചചോറ്, നിവേദ്യച്ചോറ്
 2. പട3

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. സൈന്യം
  4. കൂട്ടം
  5. വഴക്ക്
  6. കൽത്തളം
  7. ആയുധം. (പ്ര.) പടകൂടുക = യുദ്ധം ചെയ്യുക. പടപ്പുറപ്പാട് = യുദ്ധസന്നാഹം. "പടപേടിച്ചു പന്തളത്തുചെന്നപ്പോൾ പന്തവും കൊളുത്തി പട" (പഴ.)
 3. പട2

  1. -
  2. "പടയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. പിട്ട്1, പുട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം
  3. അരിമാവും മറ്റും കുഴച്ചത്
 5. കരുപ്പുകട്ടി, -പ്പട്ടി, -പ്പെട്ടി, -പ്പോട്ടി

  1. നാ.
  2. കരുപ്പുകട്ടി
 6. പാട2

  1. നാ.
  2. ഒരു വള്ളിച്ചെടി, പാടവള്ളി
 7. പാറ്റ2

  1. നാ.
  2. കൊന്നമരം, തൊത്ത്
 8. ഒരുക്കുപടി, -പിടി

  1. നാ.
  2. സാമഗ്രി, ഉപകരണം
 9. പാറ്റ1

  1. നാ.
  2. പറക്കുന്ന ഒരു പ്രാണി, കൂറ
 10. പറ്റ

  1. അവ്യ.
  2. പൂർണമായി
  3. എല്ലാംചേർത്ത്
  4. ചേർന്നിരിക്കത്തക്കവണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക