1. ഓട്3

  1. -
  2. "ഓടുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 2. ഓട്2

  1. -
  2. സംയോജികാവിഭക്തി പ്രത്യയം. "ഒട്" എന്നതിൻറെ ദീർഘരൂപം. താരത. തൊടുക, കൂടെ, കൂടി, നേർക്ക്, പക്കൽനിന്ന്, ഒന്നിച്ച്, ചേർന്ന്. ഉദാ: അവനോടു പറയുക; അവനോടുകൂടി പോവുക; ആധാരികയ്ക്കുമേൽ ചേർന്നാൽ "ട്" എന്നതിനു ദിത്വംവന്ന് "ഓട്ട്" എന്ന രൂപം.
 3. ഓട്1

  1. നാ.
  2. മൺപാത്രം ഉടഞ്ഞുള്ള കഷണം, മാടോട് (സ്ഫടികക്കഷണത്തിനും പറയും)
  3. കെട്ടിടം മേയാനും മറ്റും മണ്ണുകുഴച്ച് അച്ചിൽ വാർത്തു ചുട്ടെടുക്കുന്നത്
  4. കടുപ്പമുള്ള പുറന്തോട്, തലയോട് (തല്യോട്ടി)
  5. നെയ്ത്ത് ഓട്, ഊട്
  6. ധാന്യങ്ങളും മറ്റും വറുക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രം
  7. ഭിക്ഷാപാത്രം, വിശേഷിച്ചും മൺചട്ടി
  8. ചെമ്പും ഈയവും ചേർത്ത് ഉരുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന ലോഹം
 4. ഒട2, ഉട

  1. നാ.
  2. വൃഷണം
  3. കോഷ്ഠം, വസ്തിപ്രദേശം
 5. ഔഡ

  1. വി.
  2. നനഞ്ഞ, ഈർപ്പമുള്ള
 6. ഉടപ്പിറന്നവൻ, ഒട-

  1. നാ.
  2. സഹോദരൻ, കൂടെപ്പിറന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) ഉടപ്പിറന്നവൾ
 7. ഒട1

  1. നാ.
  2. ഉട, നിവർത്തുപിടിച്ച കുടപോലെ മണൽക്കാടുകളിൽ ധാരാളം വളരുന്ന ഒരു മുൾ മരം. ധാരാളം ചെറിയ ഇലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും
 8. ഒട്, ഓട്

  1. വ്യാക.
  2. ഇത് ഒട്ടുക എന്ന കൃതിരൂപംതന്നെ. സമ്യോജികാവിഭക്തിപ്രത്യയം (കൂടി, ചേർന്ന്, അടുക്കൽ, സമീപം, ഒപ്പം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിൽ നാമത്തോടുചേർത്ത് പ്രയോഗം. ഉദാ: അതിനൊട്, അതിനോട്; അവനൊട്, അവനോട്; എന്നൊട്, എന്നോട് ഇത്യാദി. "ഏ" ചേർന്ന് "അതിനോടേ" എന്നപോലെ രൂപം. അതിനോടൊപ്പം, അതിനോടൊന്നിച്ച്, അതിനോടുചേർന്ന്, അതിനോടുകൂടെ എന്നപോലെ ഗതികൾ ചേരുമ്പോൾ വിയോജകാർഥത്തിലും പ്രയോഗം. ഉദാ: ഉടവരോട് വേർപാട്; ഇടരൊടുവേറായ്; ചേതനയോടു പിരിഞ്ഞ് ഇത്യാദി)
 9. ഒറ്റ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം വാദ്യം
  1. വി.
  2. വിശേഷണരൂപം. താരത. ഇരട്ട. ഒന്നുമാത്രമായ, ഒന്നായ, തനിച്ചുള്ള, ഒരു കൂട്ടില്ലാത്ത
  1. നാ.
  2. ഒന്ന്, ജോടിയിൽപ്പെട്ട ഒന്ന്
  3. സംഖ്യകളുടെ ഏകസ്ഥാനം, ഏകസ്ഥാനമുള്ള അക്കം
  4. ഓജസംഖ്യ, ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ
  5. ഒരു ജോടിയിൽപ്പെട്ടത്, സമനിലയിലുള്ളത്
  6. കളരിപ്പയറ്റിൽ മർമസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ക്ത്തും അടിയും ഒഴിവും
  7. നാലുമുഴം നീളമുള്ള ഒറ്റമുണ്ട്. ഉദാ: ഒറ്റമുണ്ടും ഇരട്ടമുണ്ടും, ഒറ്റൗടുക്കുക
  8. ഒരു പലഹാരം (ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നൈവേദ്യമായുണ്ടാക്കുന്നത്)
  9. (നായാട്ട്) ആൺപന്നി, കാട്ടുപന്നി, ഒറ്റയാൻ. (പ്ര.) ഒറ്റക്കെട്ടായിനിൽക്കുക, ഒറ്റക്കയ്യായിനിൽക്കുക, ഒറ്റതിരിയുക, ഒറ്റപ്പെടുക, ഒറ്റയ്ക്കു പറയുക, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത്യാദി
 10. ഒറ്റുകൊടുക്കുക, ഒറ്റി-

  1. ക്രി.
  2. രഹസ്യമായി അറിവുകൊടുക്കുക, വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക