1. പാഥ

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. സൂര്യൻ
 2. കാകപദി, -പാദി

  1. നാ.
  2. കാക്കക്കാലിൻറെ ആകൃതിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സേനാവ്യൂഹം
 3. പത1

  1. നാ.
  2. ദ്രാവകം ശക്തമായി ഇളക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയകുമിളകൾ, ഫേനം, നുര
 4. പാത്2

  1. നാ.
  2. രക്ഷ, കാവൽ
 5. പാത2

  1. വി.
  2. പാലനം ചെയ്യപ്പെട്ട
 6. ഇന്ദിരാകാന്തൻ, -കാമുകൻ, -നാഥൻ, -പതി, -മണാളൻ, -മന്ദിരൻ, -വരൻ, -വല്ലഭൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
 7. പാത്3

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
 8. പാത്ത്

  1. നാ.
  2. പാലനംചെയ്യുനവൻ (സമാസാന്തത്തിൽ പ്രയോഗം). ഉദാഃ തനുനപാദ് = അഗ്നി
 9. പത3

  1. -
  2. "പതയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 10. രജനീനാഥൻ, -പതി

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക