1. പാല2

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
 2. പാല1

  1. നാ.
  2. കടൽ
  3. മകയിരം നക്ഷത്രം
  4. ഒരു വൃക്ഷം, പാലുള്ളത്
  5. അഞ്ചുതിണകളിൽ ഒന്ന്, പാഴ്നിലം
  6. പാലത്തിണകേന്ദ്രമാക്കി രചിക്കപ്പെടുന്ന കാവ്യം, തത്കാലവിരഹം
  7. തേങ്ങാ ചുരണ്ടിയത്
  8. പുണർതം
 3. പാൽ1

  1. നാ.
  2. പാല്
 4. എരപ്പ, -പ്പൻ, -പ്പാളി

  1. നാ.
  2. ഇരപ്പൻ
 5. പല

  1. നാ.
  2. വലിയ (നീണ്ട) പല്ലുള്ളവൻ, പൊങ്ങിയപല്ലുള്ളവൻ
 6. പാൽ2

  1. നാ.
  2. കാലം
  3. പകുതി
  4. വശം ("അപ്പാലെന്തേ വിചരതു ഭവാൻ") (കോ.സ.)
  5. ദേശം, ഇടം
  6. അവസ്ഥ, സ്ഥാനം
 7. അണ്ണാമ്പലി, -പുലി

  1. നാ.
  2. ഒരിനം ഇലപ്പലഹാരം
 8. പല

  1. വി.
  2. അനേകമായ, അധികമായ
 9. പാല്, പാൽ

  1. നാ.
  2. ഐശ്വര്യം
  3. പ്രസവിച്ച സ്തനജീവികളുടെ മുലയിൽ ഊറിവരുന്ന (പോഷകാംശമുള്ള) വെളുത്തദ്രാവകം
  4. ചിലയിനം മരങ്ങളുടെ കറ. ഉദാഃ റബ്ബർപ്പാൽ
  5. പാലുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഉദാഃ തേങ്ങാപ്പാൽ
  6. ശുക്ലം. (പ്ര.) പാലും പഴവും = ഐശ്വര്യം
 10. പുലി

  1. നാ.
  2. പൂച്ചയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വന്യ മൃഗം. (കടുവായെ കുറിക്കാനും പുലി എന്ന പദം പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്)
  3. ധീരൻ. (പ്ര.) പുലിവാലുപിടുക്കുക = ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനു അനിയന്ത്രിതമായ അപകടസാധ്യത വന്നുചേരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക