1. പക

  1. നാ.
  2. (സൂര്യൻറെ) ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെയുള്ള സമയം, ദിവസത്തെ രണ്ടായി പകുത്തതിൽ പ്രകാശമുള്ള കാലം
  3. പ്രകാശം. (പ്ര.) പകലിരവ്, രാപ്പകൽ. പകലിനെ ഇരുട്ടാക്കുക = നന്മയെ തിന്മയാക്കുക, വസ്തുത മറച്ചുവയ്ക്കുക. പകലുപോലെ = വളരെ വ്യക്തമായി
 2. പക1

  1. നാ.
  2. ശത്രുത, വിരോധം, ഭിന്നത. (പ്ര.) പകപോക്കുക, -വീട്ടുക = പ്രതികാരം ചെയ്യുക. കുടിപ്പക = കുഡുംബാംഗങ്ങൾതമ്മിൽ പരമ്പരയാ നിലനിൽക്കുന്ന ശത്രുത
 3. പക2

  1. -
  2. "പകയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. പാക1

  1. വി.
  2. തക്കതായ, യോജിച്ച
 5. പാക2

  1. നാ.
  2. പെൺകുട്ടി
 6. പക്കെ

  1. അവ്യ.
  2. പക്ഷേ. (പ്ര.) പക്കെങ്കില് (പക്ഷേ എങ്കിൽ)
 7. പക്ക്

  1. നാ.
  2. വർണം
  3. പക്കം, വശം
  4. പുറം
 8. പാകി1

  1. ക്രി.
  2. "പാകുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം
 9. പാകി2

  1. നാ.
  2. പാചകൻ
  3. ശക്തൻ (സ്ത്രീ.) പാകിനി
 10. പാകു

  1. നാ.
  2. പാചകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക